PROIECTELE EUROPENE – PLATFORME DE FORMARE PROFESIONALĂ


 

 

"Cu mâna sub cap și visând

Aflu ca e toamnă frumoasă

În orașul acesta

Dar nu pot să-i văd frunzele încă verzi..."

Adio vară, " suntem gata de-a cădea-ntr-o carte!" au strigat cu toții, ai noștri...cadre didactice, elevi, părinți, foști elevi-actuali părinți.
 
Luni, 9 septembrie 2019, Scoala Gimnazială Grigore Ghica Voievod, Suceava și-a deschis larg porțile pentru prima întâlnire de anul acesta, festivitatea de deschidere a noului an școlar 2019/2020. 
 
Într-o atmosferă solemnă dar prietenoasă și emoționantă, Doamna Director Prof. Marlena Moscal a încântat auditoriul cu invitați de seamă: Dl. Primar Ion Lungu, D-na Inspector Lucia Mihoc, Preoții Ionel Bârsan și Mihai Clipa, Agentul de Poliție Silviu Pricop și președinta comitetului de părinți pe școală, dna Hromei Liliana.
 
Amintindu-și de copilărie, aceștia au retrăit emoțiile celor mici, bucuria revederii fiind incontestabilă.
 
Succes, răbdare, putere și inspirație tuturor!

Prof. Corina Stavnic

 

 

View the embedded image gallery online at:
https://sc7ggv.ro/noutati?start=4#sigProGalleriaf2ef8c810a

PROIECTELE EUROPENE – PLATFORME DE FORMARE PROFESIONALĂ


 

A N U N Ţ

Şcoala Gimnazială "Grigore Ghica Voievod" Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de:

bibliotecar S, 0,5 normă

 

 Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

 

a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

 

b) specifice postului:

 

- absolvirea cu examen de licență a unei instituții de învățământ superior de lungă durată a secției de biblioteconomie

 

- absolvirea cu examen de licență a unei instituții de învățământ superior de lungă durată în care s-au studiat discipline de profil din domeniul biblioteconomiei

 

- absolvirea cu examen de licență a unei instituții de învățământ superior de lungă durată din alt domeniu și absolvirea unui program de calificare/specializare pentru ocupația bibliotecar.

 

 

Concursul se va desfășura în 3 etape :

 

1. Selecția dosarelor

2. Proba scrisă.

3. Interviu

 

Concursul se organizează conform calendarului următor:

 

  • 13.09.2019 - ora 14:00, termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la sediul Şcolii Gimnaziale "Grigore Ghica Voievod" Suceava ;
  • 23.09.2019 - ora 10:00- proba scrisă, - ce se va desfăşura la sediul Şcolii Gimnaziale "Grigore Ghica Voievod" Suceava
  • 24.09.2019 - ora 14"00, interviu, ce se va desfăşura la sediul Şcolii Gimnaziale "Grigore Ghica Voievod" Suceava

Sunt declarați admiși candidații care obțin punctajul minim de 50 p atât la proba scrisă cât și la interviu.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului şi a rezultatelor finale se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Şcolii Gimnaziale "Grigore Ghica Voievod" Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei/concursului.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.

În cazul în care se înregistrează contestaţii: comunicarea rezultatelor la contestaţii depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Şcolii Gimnaziale "Grigore Ghica Voievod" Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaţiilor, imediat după soluţionarea acestora.

 

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 

-         cererea de înscriere la concurs

-         curriculum vitae, model european

-         copia actului de identitate

-         copiile documentelor care ateste nivelul studiilor absolvite

-         copiile documentelor care să ateste calificările din condiţiile specifice postului

-   cazierul judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

-     adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.

 

Copiile documentelor vor fi însoţite de originale - pentru conformitate.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Secretariatul şcolii, sau la telefonul 0230525051

 

 

Director,

 

prof. Marlena Moscal

 

 

Bibliografie:

 

1. Legea Educației Naționale – Legea nr. 1 /2011 cu modificările și completările ulterioare

 

2. Regulament de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare Ordin nr. 5556 din 07.10.2011

 

3. Legea bibliotecilor actualizată, nr. 334 din 31 mai 2002, republicată în 2005

 

4. Manualul bibliotecarului școlar, Atelier didactic, București, 2003, Rudeanu Laura

 

5. Metodologia de aplicare a normelor ISBD (M), BCU, ABIR, Bucureşti 1993

 

6. Clasificarea zecimală universal, Ediție medie internațională în lb.română, Biblioteca Națională a României, Bucureşti 1998

 

7. Studii de biblioteconomie, Ex Ponto, Regneală Mircea, Constanța, 2000

 

8. Fișa cadru a postului de bibliotecar, OMECTS nr. 6143/2011

 

9. Bibliotecă, Bibliotecar, Biblioteconomie: Tendințe și dezvoltări românești în tehnica de bibliotecă, Bibliotheca, Corbu George, Tîrgoviște, 2007

 

10. Introducere în biblioteconomie, Grafoart, Horvat Săluc, București, 1996

 

 

TEMATICA

 

 

 

1. Rolul bibliotecii şcolare
• Funcţiile bibliotecii şcolare şi ale bibliotecarului şcolar
2. Dezvoltarea colecţiilor
• Mijloace de completare a colecţiilor
• Criterii de dezvoltare a colecţiilor în biblioteca şcolară
3. Evidenţa colecţiilor
• Proceduri de evidenţa publicaţiilor
• Primirea publicaţiilor şi introducerea lor în gestiunea bibliotecii (acte şi activităţi legate de primirea publicaţiilor)
• Documente de evidenţă (RMF, RI, fişe de evidenţă preliminară pentru seriale)
• Reguli de completare a R.M.F. şi R.I.
4. Catalogarea publicaţiilor
• Scopul catalogării publicaţiilor
• Tipuri de cataloage
• Organizarea cataloagelor
5. Realizarea fişei bibliografice a cărţii
• Zonele ISBD (M)
• Punctuaţia ISBD
6. Clasificarea. Cotarea publicaţiilor
• Scopul clasificării documentelor
• Clasificarea zecimală universală (clase, subclase, indici auxiliari);
• Tabele de autori. Semnul de autor
7. Organizarea colecţiilor
• Organizarea bibliotecii
• Aranjarea cărţilor la raft
8. Gestiunea bibliotecilor
• Predarea-primirea unei biblioteci şcolare
• Inventarul bibliotecilor
• Proceduri şi acte în contabilitate privind inventarierea colecţiilor bibliotecii şcolare
9. Eliminarea din gestiune a publicaţiilor
• Casarea publicaţiilor
• Proceduri de casare în biblioteca şcolară
10. Relaţii cu utilizatorii
• Regulamentul intern al bibliotecii şcolare

• Serviciul de împrumut şi sală de lectură
• Statistica de bibliotecă
• Marketingul de bibliotecă